Walne Zgromadzenie 2023

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 22.05.2023 r., 23.05.2023 r., 24.05.2023 r., 25.05.2023 r. i 26.05.2023 r. w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w Sali E, przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii sm

2 maja Dzień Flagi

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku i jest obchodzony 2 maja. To święto, które ma wyrażać szacunek dla symbolu Polski, jakim jest flaga, propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Polska flaga państwowa, ukształtowana przez stulecia, złożona jest z dwóch pasów poziomych: białego i czerwonego, a zatem zgodnie z prawidłami heraldycznymi – odnosi się do barw godła państwowego – białego orła w czerwonym polu. Pas górny biały, oznacza białego orła zaś pas dolny, czerwony – pole tarczy herbowej. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Świadectwo energetyczne obowiązkowe

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków  oraz ustawy- Prawo budowlane (Dz. U.2022 poz. 2206), z dniem 28 kwietnia 2023r. wchodzi w życie obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/ lokalu

czytaj dalej

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Informujemy, że w związku z ciągłymi podwyżkami opłat za ciepło, znacznym zróżnicowaniem wysokości rekompensat w zależności do źródła produkowanego ciepła i niezrozumiałym mechanizmem ich przyznawania dla odbiorców zbiorowych, nasza Spółdzielnia włącza się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami dot. przyznania jednego tysiąca złotych na lokal mieszkalny rekompensaty za bieżący sezon grzewczy dla mieszkańców budynków wielolokalowych.

W związku z powyższym do Państwa skrzynek zostały dostarczone stosowne druki petycji skierowanej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie. Prosimy Państwa o ich wypełnienie i  dostarczenie do administracji Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca br.

Petycje zostaną przekazane do Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach dnia 20.03.2023 r. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://ign.org.pl/petycja-do-ministerstwa-klimatu-i-srodowiska

WAŻNA INFORMACJA: Art. 2 ust 2 pkt 1 ustawy o petycjach wymaga oznaczenia przedmiotu wnoszącego petycję. Nr PESEL oznacza każdą osobę w sposób nie budzący wątpliwości. Petycja, której wzór został przygotowany przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami jest dokumentem, którego wypełnienia i złożenie jest dobrowolne, co oznacza, że jeżeli ktoś nie chce dokonać oznaczenia osoby przy pomocy numeru PESEL, to nie powinien wypełniać druku. Alternatywnie jeśli jednak chce osoba podpisać petycję, wówczas może wpisać oczywiście adres zamieszkania zamiast PESEL.

W załączeniu druk petycji

Zaszufladkowano do kategorii sm

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że z dniem 01.02.2023 r. zmienił się adres siedziby Spółdzielni z ul. Jasnej 8 na ul. Nowy Świat 9A w Gliwicach.

Dotychczasowe numery telefonów pozostają bez zmian.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach otrzymacie Państwo korespondencje zawierającą :

  • rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2021/2022
  • saldo rozrachunków uwzględniające wynik rozliczenia kosztów c.o.
  • nowy wymiar opłat obowiązujący od dnia 01.01.2023 r.
  • nowy wymiar opłat obowiązujący od dnia 01.02.2023 r.

Podczas dokonywania płatności prosimy o zwrócenie uwagi na daty obowiązywania zmienionej wysokości opłat.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 19.10.2022 r., 20.10.2022 r. i 24.10.2022 r. w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w Sali B, przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach

 Poniżej przedstawiamy materiały związane z Walnym Zgromadzeniem:

Zaszufladkowano do kategorii sm

Informacja – ista Polska

W załączeniu przekazujemy wyjaśnienia złożone przez firmę ista Polska, dotyczące przyczyn, które spowodowały opóźnienia związane wykonaniem i dostarczeniem   Państwu rozliczeń kosztów c.o. za okres 2021/2022 jak i innych usług wykonywanych przez ww. firmę. – czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje,  że z dniem 01.08.2022r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej– Gliwice Spółka z o.o. wprowadziło  do stosowania nową Taryfę dla ciepła ze średnim wzrostem cen 18,3 %. Taryfa zatwierdzona została  Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.73. 2022.KTW z dnia 14.07.2022r. i dostępna jest na stronie internetowej  www.pec.gliwice.pl

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni zdecydował o zmianie zaliczek na poczet kosztów dostawy ciepła  od dnia  01.08.2022r.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniach od 14 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. została przeprowadzona przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Rybniku lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

List polustracyjny z przeprowadzonej lustracji.

Zaszufladkowano do kategorii sm