Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż zgodnie z uchwałą nr IX/161/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice (uchwała w załączeniu) od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegają stawki podatku od nieruchomości.

Pisemne zawiadomienia dotyczące wprowadzenia nowych stawek podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których piszemy poniżej, zostaną Państwu dostarczone w grudniu br.

Zaszufladkowano do kategorii sm

SEGREGUJMY ŚMIECI – TO SIĘ OPŁACA

W związku ze zbliżającą się od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (uchwała  nr IV/75/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r.) i nieselektywny (uchwała  nr IX/162/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 października 2019r.) przypominamy o konieczności prawidłowego segregowania odpadów. W przypadku niewypełniania powyższego obowiązku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrasta czterokrotnie.

Przykład opłat za odpady dla lokalu mieszkalnego o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2 :

– zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi             0,68 zł od 1 m2 powierzchni

– zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi         2,72 zł od 1 m2 powierzchni

Spółdzielnia w imieniu mieszkańców zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, dzięki temu, od kilku lat płacimy niższe opłaty. Sytuacja ta, może się jednak zmienić, jeżeli mieszkańcy nie będą prawidłowo segregować odpadów. Segregacja odpadów w poszczególnych nieruchomościach podlega sukcesywnej kontroli przeprowadzanej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, wszczyna się postępowanie w sprawie nałożenia podwyższonej opłaty, jak za odbiór odpadów komunalnych nieselektywnych. Skutki odczują solidarnie wszyscy mieszkańcy nieruchomości, korzystający z danego punktu zbierania odpadów. Dlatego warto przyswoić sobie podstawowe zasady segregowania odpadów (ulotka w załączeniu).

Więcej informacji na stronie internetowej https://segreguj.gliwice.eu/

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01 listopada 2019 r. IMPERIUM Telecom wprowadza nową wysokość opłaty za usługę telewizji kablowej w pakiecie ,,TV Gliwice” zastępującej dotychczasowy pakiet AZART w wysokości 10,80 zł brutto.

Spis kanałów TV w ofercie operatora

Zaszufladkowano do kategorii sm

Zmiana regulaminu rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej

W związku ze zmianą sposobu dostarczania przez PEC ciepłej wody i sukcesywną likwidacją grupowych wymiennikowni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej informuje, iż od dnia 1 styczna 2020 roku zacznie obowiązywać zmieniony ,,Regulamin rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach” czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.09.2019r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z o. o. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.44.2019 CW z dnia 5 sierpnia 2019r. (dokumenty dostępne na stronie internetowej – www.pec.gliwice.pl/aktualności).

Nowa taryfa dla ciepła zostanie uwzględniona w zaliczkach na pokrycie kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania od dnia 01 października 2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii sm

STATUT SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej informuje, iż tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 12/2019 Walnego Zgromadzenia Członków w dniach 20.05.2019r. i 21.05.201r. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w  Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 12.06.2019 r. sygnatura sprawy GL.X NS-REJ. KRS/008462/19/728.

Z treścią uwierzytelnionego Statutu można zapoznać się w zakładce: Strefa Mieszkańca/Akty Prawne/Statut.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Zgodnie z Decyzją P.G.W.W.P Nr GL.RET.070.7.48.2018.EK z dnia 25.04.2018r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, z dniem 25.05.2019r. wprowadza nową opłatę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, której wysokość dla gospodarstw domowych wyniesie 

12,35 zł/brutto/m3.

Decyzją Zarządu Spółdzielni zaliczka na pokrycie opłat za wodę i odprowadzenie ścieków zostanie wprowadzona od dnia 01 czerwca 2019r.

Stosowne zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone w bieżącym miesiącu.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Walne Zgromadzenie 2019

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 20.05.2019 r. i  21.05.2019 r. o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii, w auli      nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

 Poniżej przedstawiamy materiały związane z Walnym Zgromadzeniem:

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż zgodnie z uchwałą  nr IV/75/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. obowiązywać będą nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

a)  dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:

     – 0,55 zł od l m2 powierzchni;

b)  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90m2 :

     – 0,55 zł od l m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,

     – 0,43 zł od l m2 powierzchni powyżej 60 m2;

c)  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2  i nie większej niż 120 m2 :

     – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,

     – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,

     – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2  .

W załączeniu uchwała nr IV/75/2019 Rady Miasta Gliwice

Pisemne zawiadomienia wraz z przeliczoną stawką opłat komunalnych

Spółdzielnia prześle pod koniec maja br.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

      Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.03.2019r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z o. o. wprowadza do stosowania (po raz drugi w obecnym sezonie grzewczym) nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  Nr OKA.4210.66.2018.240.XVI.CW z dnia 8 lutego 2019r. (dokumenty dostępne na stronie internetowej – www.pec. gliwice.pl/aktualności)

Pomimo zmian cen ciepła wprowadzonych przez PEC ‑ Gliwice Sp. z o. o., Spółdzielnia w chwili obecnej nie  przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej. Natomiast wzrost cen zostanie uwzględniony przy rozliczeniu sezonu grzewczego 2018/2019.

Zaszufladkowano do kategorii sm