Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 19.10.2022 r., 20.10.2022 r. i 24.10.2022 r. w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w Sali B, przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach

 Poniżej przedstawiamy materiały związane z Walnym Zgromadzeniem:

Zaszufladkowano do kategorii sm

Informacja – ista Polska

W załączeniu przekazujemy wyjaśnienia złożone przez firmę ista Polska, dotyczące przyczyn, które spowodowały opóźnienia związane wykonaniem i dostarczeniem   Państwu rozliczeń kosztów c.o. za okres 2021/2022 jak i innych usług wykonywanych przez ww. firmę. – czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje,  że z dniem 01.08.2022r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej– Gliwice Spółka z o.o. wprowadziło  do stosowania nową Taryfę dla ciepła ze średnim wzrostem cen 18,3 %. Taryfa zatwierdzona została  Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.73. 2022.KTW z dnia 14.07.2022r. i dostępna jest na stronie internetowej  www.pec.gliwice.pl

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni zdecydował o zmianie zaliczek na poczet kosztów dostawy ciepła  od dnia  01.08.2022r.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniach od 14 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. została przeprowadzona przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Rybniku lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

List polustracyjny z przeprowadzonej lustracji.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje,  że z dniem 01.06.2022r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej– Gliwice Spółka z o.o. wprowadziło  do stosowania nową Taryfę dla ciepła ze średnim wzrostem cen 26,3%. Taryfa zatwierdzona została  Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.21. 2022.KTW z dnia 17.05.2022r. i dostępna jest na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni zdecydował o zmianie zaliczek na poczet kosztów dostawy ciepła  od dnia  01.07.2022r.                                                                                                          

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku z realizacją obowiązków wynikających z Prawa energetycznego oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach, Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 23 maja 2022 r. uchwałą nr 3/05/2022 nowy Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej. Regulamin znajduje się w Strefie Mieszkańca, w zakładce Akty Prawne.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Numery telefonów, pod którymi można zgłaszać awarie (zagrażające życiu lub mieniu) poza godzinami pracy Spółdzielni

32-239-42-50

501-512-696

Uwaga: W przypadku zaistnienia awarii, której usunięcie zgodnie z  Regulaminem w sprawie określania obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej i  członków tej Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz mieszkań, leży po stronie użytkownika lokalu, za wezwanie pogotowia awaryjnego zostanie obciążona osoba wzywająca (posiadająca tytuł prawny do lokalu).

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Całodobowe Pogotowie Dźwigowe Schindler Polska Sp. z o.o.

w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię

800-707-401

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XXXI/645/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice od dnia 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegają stawki podatku od nieruchomości.

Pisemne zawiadomienia dotyczące ww. zmiany stawek podatku od nieruchomości, będą Państwu dostarczone łącznie z informacją o zmianie wysokości innych opłat, obowiązujących od dnia 1 lutego 2022 r.

W załączeniu uchwała nr XXXI/645/2021 Rady Miasta Gliwice

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.01.2022r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z o. o. wprowadza, po raz kolejny w tym sezonie grzewczym, nową Taryfę dla ciepła ze średnim wzrostem cen tym razem 3,5 %. Taryfa zatwierdzona została Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.101.2021.AZa z  dnia 9 grudnia 2021 r.

(dokumenty dostępne na stronie internetowej – https://www.pec.gliwice.pl/strefa-klienta/oplaty-za-cieplo).

Pomimo zmian cen ciepła wprowadzonych przez PEC ‑ Gliwice Sp. z o.o. Spółdzielnia w chwili obecnej nie przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej. Natomiast wzrost cen zostanie uwzględniony przy rozliczeniu sezonu grzewczego 2021/2022.

Zaszufladkowano do kategorii sm