Pytania i Odpowiedzi

Zarząd Spółdzielni postanowił opublikować najczęściej zadawane pytania wraz                 z odpowiedziami, które pojawiły się na Walnym Zgromadzeniu w dniach 08.06.2015r.          i 09.06.2015r. W sprawach dotyczących poszczególnych członków lub budynków zostały udzielone indywidualne odpowiedzi.

1. Wnioskuję o zorganizowanie następnych zebrań W.Z. w siedzibie Spółdzielni.
Również należałoby rozważyć możliwość zmiany w Statucie o odbywaniu
1 posiedzenia Walnego ze względu na ilość uczestników.

W siedzibie Spółdzielni przy ul. Jasna 8, miejscem w którym mogłoby odbywać się Walne Zgromadzenie jej Członków  jest sala konferencyjna, która może pomieścić ok. 50 członków spółdzielni i ok. 15 osób składających się z Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i obsługi spółdzielni. W ostatnich latach liczba członków uczestniczących      w obradach Walnego Zgromadzenia waha się w granicach 84-105 osób, przy czym          w podziale na części proporcje są następujące: I część: 28-40 osób oraz II część: 52-63 osób.  Nie oznacza to jednak, że liczba ta nie może ulec zwiększeniu w latach następnych. Tym bardziej, że mieszkańcy os. Trynek będą mieli przysłowiowe „dwa kroki”. W związku z powyższym, w celu zapewnienia miejsca każdemu z członków chcącemu wziąć udział w obradach, w przypadku zorganizowania WZ w w/w sali konferencyjnej należałoby rozważyć przeprowadzenie obrad w co najmniej trzech częściach. Stosowną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Nadzorcza w porozumieniu z Zarządem w I półroczu 2016r.                                                                                                                        Z kolei możliwość podziału Walnego Zgromadzenia na części daje dyspozycja art.83.1.  ustawy  z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W naszej Spółdzielni, z uwagi na dużą liczbę członków w §115 ust.1 Statutu postanowiono, iż „W przypadku gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 500 osób, Walne Zgromadzenie dzieli się na części”. Przeprowadzanie Walnego Zgromadzenia w jednej części wymaga więc zmiany w/w Statutu, która może zostać dokonana przez organ do tego uprawniony tj. Walne Zgromadzenie. Ze względu jednak na liczbę członków Spółdzielni, która przekracza 3400 i  ich prawo do uczestniczenia w WZ, a także mając na uwadze większą swobodę wypowiedzi oraz różniące się terytorialnie problemy mieszkańców, Zarząd proponuje utrzymać w mocy dotychczasowy zapis statutowy.

2. Przestrzeganie Ustawy o Ochronie Środowiska dot. przycinania i wycinania
drzew i krzewów oraz profesjonalna pielęgnacja terenów wokół budynku.

 Przycinaniem drzew i krzewów oraz pielęgnacją zielni w Spółdzielni zajmuje się wybierana corocznie, w drodze przetargu specjalistyczna firma. Jednym z warunków stawianych w w/w przetargu jest posiadanie przez firmę biorącą w nim udział niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego gwarantującego profesjonalne wykonanie zadania. Firma musi również dysponować pracownikami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, a wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie z obowią-zującymi w tym zakresie przepisami. Niemniej jednak, mając na uwadze jeszcze lepszą gwarancję profesjonalnej obsługi Spółdzielnia wprowadzi w specyfikacji przetargowej zapis o konieczności posiadania dodatkowych uprawnień inspektora nadzoru prac
w terenach zieleni, a w przypadku wycinki drzew także uprawnień pilarzy drzew ozdobnych, ochronnych, pomnikowych, parkowych.

 3. Konieczność odbioru (jakości zleconych prac firmom zewnętrznym) przez
pracowników Spółdzielni.

 Wszystkie zlecane przez Spółdzielnię firmom zewnętrznym prace są dozorowane            i odbierane przez uprawnionych jej pracowników. Przed rozpoczęciem zleconego zakresu robót dokonuje się przekazania terenu, określającego ramowe warunki wykonania np. konieczność przywrócenia terenu do stanu pierwotnego w przypadku wykonywania robót ziemnych, konieczność montażu urządzeń pomiarowych w przypadku korzystania przez firmę wykonawczą z mediów budynku, itp. Wykonuje się również dokumentację fotograficzną. Warunki szczegółowe (zakres, sposób wykonania, materiały itp.) wykonania robót określone są w dokumentacji technicznej lub w przypadku jej braku w formie ustaleń ze Spółdzielnią. Po zakończeniu robót każdorazowo spisywany jest protokół odbioru, który zawiera również wyszczególnienie ewentualnych usterek wraz z wyznaczonym terminem ich usunięcia. W trakcie robót prowadzony jest nadzór przez uprawnionego pracownika. Nie ma i nie było przypadku, żeby jakakolwiek zlecona praca nie została odebrana przez pracowników Spółdzielni.

4. Konieczność wprowadzenia potwierdzenia wykonania prac przez pracowników
Spółdzielni.

Wykonanie każdego zleconego zakresu prac jest potwierdzane przez pracowników Spółdzielni. Płatność za zrealizowany zakres robót następuje na podstawie wystawionej faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót, spisanym z udziałem pracowników Spółdzielni i wykonawcy. Dodatkowo, oprócz załączonego protokołu odbioru, każda wystawiona przez wykonawcę robót faktura jest potwierdzana przed zapłatą pod względem merytorycznym przez kierownika działu administracji.

5. Przeanalizowanie przez Radę Nadzorczą dotychczasowych zasad utrzymania
porządku w zasobach Spółdzielni.

Zasady utrzymywania porządku w zasobach Spółdzielni są określone w zawartej umowie o wykonanie kompleksowej usługi utrzymania czystości w nieruchomościach zarządzanych przez  Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ustalony zakres związany jest z kosztami utrzymania budynku z tego tytułu, a więc           z wnoszoną przez mieszkańców opłatą eksploatacyjną i dotyczy całych zasobów Spółdzielni (niezależnie od faktu, czy utrzymaniem czystości zajmuje się firma zewnętrzna czy pracownik zatrudniony w Spółdzielni). Wykaz czynności składających się na usługę kompleksowego utrzymywania czystości jest następujący:

 

L.p.

 

Zakres usług

Zakres

podstawowy

1.

zamiatanie klatek schodowych, kabin dźwigów osobowych,

codziennie

2.

zamiatanie korytarz piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku

co najmniej raz na                2 tygodnie

3.

mycie parterów klatek schodowych i podłóg kabin dźwigów osobowych

co najmniej 3 razy              w tygodniu

 4.

mycie klatek schodowych, podestów, biegów schodowych z balustradami włącznie

co najmniej 2 razy               w miesiącu

5.

mycie powierzchni szyb w drzwiach i ścian kabin dźwigów osobowych

co najmniej raz w miesiącu

6.

mycie okien i drzwi, parapetów, skrzynek listowych

raz na kwartał

7.

mycie lamperii i grzejników

2 razy w roku

8.

wywożenie przedmiotów niegabarytowych z piwnic            i innych pomieszczeń ogólnego użytku

w terminach ustalonych         z administracją

Oczywiście na indywidualny wniosek większości mieszkańców danego budynku istnieje możliwość zwiększenia w/w zakresu (np. częstotliwości mycia posadzek itp.), wiąże się to jednak ze wzrostem kosztów utrzymania budynku, a tym samym zwiększeniem opłaty eksploatacyjnej. Informujemy, że w zasobach Spółdzielni są budynki, w których na wniosek mieszkańców obowiązuje zwiększony (za dod. opłatą) zakres utrzymywania czystości.

6. Zamontowanie bramki przy wjeździe na parking przed blokiem przy
ul. Pszczyńskiej 26-26a – parkują lokatorzy bloku sąsiedniego i nie ma  miejsc
dla lokatorów.

 Problem z parkowaniem samochodów mieszkańców dotyczy praktycznie wszystkich osiedli  i budynków. Wynika to z faktu, iż  z roku na rok przybywa samochodów, a nie przybywa miejsc parkingowych, których ilość ograniczona jest terenem przynależnym do danego budynku oraz względami finansowymi.  Tak więc ilość miejsc parkingowych przy poszczególnych budynkach jest ograniczona i nie zapewnia możliwości parkowania każdemu z mieszkańców.  Montowanie szlabanów na wjazdach na znajdujące się przy poszczególnych budynkach parkingi nie jest dobrym rozwiązaniem. Owszem gwarantuje danemu budynkowi pewną ilość miejsc parkingowych, przeznaczonych tylko dla jego mieszkańców, lecz w przypadku za małej ich ilości (w stosunku do potrzeb), mieszkańcy nie mają możliwości zaparkowania na innym parkingu. W związku  z powyższym, z uwagi na połączoną infrastrukturę osiedlową możliwość zamontowania szlabanów Zarząd Spółdzielni będzie rozpatrywał kompleksowo dla całego osiedla Zubrzyckiego.

 W związku z wieloma pytaniami i wnioskami, które pojawiły się na Walnym Zgromadzeniu w dniach 23.06.2014 r., 24.06.2014r. i 25.06.2014 r. Zarząd Spółdzielni postanowił opublikować najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami. W sprawach dotyczących poszczególnych członków lub budynków zostały udzielone indywidualne odpowiedzi.

1. Jak Spółdzielnia rozwiązuje problem gołębi siedzących na parapetach i ich wszędobylności? Jakie są ewentualnie sposoby na ich „niebytność”?  

Problem przebywania gołębi i zanieczyszczania przez nie różnych części budynków możemy spotkać w wielu miejscach, w tym na osiedlach mieszkaniowych. Efektem ich obecności są zanieczyszczone elementy budynków, a także obiektów małej architektury, co wpływa bezpośrednio na estetykę oraz generuje dodatkowe wydatki na czyszczenie parapetów, balkonów, renowację elewacji, ławek czy urządzeń zabawowych. Spółdzielnia w ostatnich latach podejmowała różne działania mające na celu odstraszenie i prze- gonienie gołębi z naszych terenów. Były stosowane urządzenia elektroniczne odstraszające gołębie, moduły mechaniczne w postaci kolców przymocowanych do budynku itp. Niestety metody te okazały się skuteczne, ale na krótko. Po pewnym okresie gołębie powróciły. Zauważamy, że głównym powodem pojawiania się gołębi wokół budynków mieszkalnych jest możliwość znalezienia tam pokarmu.  Wielu mieszkańców
w trosce o wygłodzone ptaki wyrzuca przez balkon resztki jedzenia. I tu upatrujemy główny problem. Będziemy więc apelować do mieszkańców o niedokarmianie ptaków umieszczając stosowne ogłoszenia na klatkach schodowych oraz w Biuletynie Spółdzielczym.

 2. Jak w najbliższym czasie Spółdzielnia Mieszkaniowa rozwiąże problem braku miejsc parkingowych a także swobodnego dojazdu od strony myjni „Smarty”?”

Problem z parkowaniem samochodów występuje praktycznie na wszystkich osiedlach mieszkaniowych w Polsce. Nasze osiedla projektowane były w czasach, kiedy zaledwie kilka rodzin w budynku mieszkalnym wielorodzinnych posiadało samochód. Obecnie, statystyczna polska rodzina posiada co najmniej jeden samochód. A miejsc parkingowych raczej nie przybywa, głównie z powodu ograniczonego terenu przynależnego do danego budynku. Tak więc ilość miejsc parkingowych przy poszczególnych budynkach nie zapewnia możliwości parkowania każdemu z mieszkańców. Dotyczy to również miejsc parkingowych przy budynkach ul. Pszczyńskiej 26-26a, 36-36a i 42-42a. Mając jednak na uwadze rosnący problem z miejscami parkingowymi na osiedlu Zubrzyckiego, Spółdzielnia przeznaczyła część terenu swojej siedziby przy ul. Jasnej 8 na parking. Parking ten posiada 40 miejsc parkingowych i jest dostępny dla mieszkańców osiedla od września br. (odpłatnie).

3. Wprowadzenie modernizacji śmietników – ogrodzenie z założeniem zamknięć     z zamkami elektronicznymi. Efekty po wprowadzeniu takich modernizacji można zobaczyć na jednym z osiedli w Łabędach.

Po wejściu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za wywóz śmieci odpowiada gmina, która ustala zarówno opłaty jak i częstotliwość wywozu. Spółdzielnia odpowiada wyłącznie za utrzymanie stanu technicznego boksów śmietnikowych, w tym za utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz tych boksów. Większość śmietników w zasobach Spółdzielni jest ogrodzona i zadaszona, lecz nie zamknięta, co może powodować problemy z ich utrzymaniem  w odpowiednim stanie. Ponadto niezamknięte śmietniki coraz częściej są miejscem przebywania osób bezdomnych, które przyczyniają się do ich zanieczyszczania. Ze względu na różne zdania mieszkańców poszczególnych budynków, Spółdzielnia dokonuje zamknięć śmietników dopiero na pisemny wniosek większości lokatorów budynku, do którego dany śmietnik przynależy. Z uwagi na stosunkowo dużą trwałość, Spółdzielnia stosuje typowe zamknięcia na wkładkę.

4. Uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie i uwzględnienie w planach finansowych Spółdzielni wymiany nawierzchni kamykowej na bezpieczne płyty pod huśtawkami na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego. Zwracam uwagę na to, że kombinacja obu nawierzchni nie jest bezpieczna, gdyż kamyki przenoszone na płyty powodują możliwość poślizgnięcia się  i bardzo bolesnego upadku. Płyty przestają wtedy spełniać swoja rolę, a dodatkowo szybciej się niszczą. Nie bez powodu otoczenie z „bezpiecznych” płyt wokół zjeżdżalni jest przez dzieci nazywane „ślizgawką”. Kamyki bardzo zanieczyszczają piaskownicę, co dodatkowo przemawia za ich usunięciem z ww. placu zabaw.”

Wszystkie, urządzenia znajdujące się na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 31-33A posiadają   tzw. nawierzchnię bezpieczną przy czym część urządzeń (karuzela                  i zjeżdżalnia) zamontowanych jest na nawierzchni gumowej, a pozostałe na nawierzchni żwirowej. Ze względów finansowych  tj. wysokiego kosztu nawierzchni gumowej, Spółdzielnia rozłożyła ją w czasie. Przewidujemy dokończenie wymiany nawierzchni żwirowej na gumową w 2016r.

5. Naprawa schodów zlokalizowanych przy parkingu akademika „Solaris”.

Schody terenowe zlokalizowane przy parkingu akademika „Solaris” nie leżą na terenie Spółdzielni  i nie stanowią jej własności. Właścicielem terenu jest Politechnika Śląska. Ze względu jednak na bardzo zły stan techniczny w/w schodów Spółdzielnia zwróci się
w pierwszej kolejności do Politechniki Śląskiej z wnioskiem o ich naprawę, a w przypadku braku reakcji lub odmowy Spółdzielnia rozważy ich remont we własnym zakresie.

 6. Wykupić sieć kablową wewnątrz budynków od „UPS” oraz nakazać wszystkim operatorom pochować kable w ściany klatek schodowych.

W ostatnich latach zasoby Spółdzielni wyposażane były w przyłącza telekomunikacyjne przez kolejnych operatorów, instalujących na własny koszt każdy, odrębną instalację. Spółdzielnia nie może uczestniczyć w procederze wyróżnienia jednego operatora, od którego wykupiłaby sieć na własność, a innym operatorom np. zakazała dostarczania usług na danym osiedlu, czy w danym budynku. Takie rozwiązanie utrudnia lub wręcz uniemożliwia Ustawa z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, której art.30 ust.1 nakazuje właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości zapewnić każdemu przedsiębiorcy (który wyrazi taką wolę) telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości w celu doprowadzenia własnego przyłącza. Próby Spółdzielni zablokowania dostępu do budynku kolejnej firmie, mogą skończyć się sądowym nakazem udostępnienia budynku oraz wymierzeniem karty finansowej. Ponadto informujemy, że Spółdzielnia nigdy nie rozpatrywała możliwości wykupu sieci telewizji kablowej od któregokolwiek operatora, głównie ze względów finansowych, a także konieczności utrzymania takiej sieci w stanie umożliwiającym ciągłą, nieprzerwalną dostawę usług telekomunikacyjnych. Obecnie, Spółdzielnia udzielając zgody każdemu nowemu operatorowi na wejście w budynek, nakazuje prowadzenie robót w sposób jak najmniej inwazyjny wraz z przywróceniem klatki do stanu pierwotnego.

7. Zamienić nie używane boisko k/Dom Asystenta Szkoły Podstawowej na parking.

Teren na którym znajduje się boisko przy Domu Asystenta jest własnością gminy Gliwice. Spółdzielnia nie ma więc możliwości zamiany tego terenu na parking.

8. Wniosek rozpatrzenie przez Radę Nadzorczą i Zarząd możliwości sporządzania rachunku zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

Ustawa o rachunkowości zezwala na sporządzenie rachunku zysków i strat w dwóch wariantach porównawczym lub kalkulacyjnym. Stosowany w jednostce wariant rachunku zysków i strat zależy od przyjętych zasad ewidencji kosztów działalności operacyjnej. Jeżeli w przedsiębiorstwie do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosowane są jedynie konta zespołu 4 (układ rodzajowy kosztów), rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym. Jednostki prowadzące ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5 sporządzają kalkulacyjny rachunek zysków i strat.  Z kolei przedsiębiorstwa posługujące się układem rodzajowym kosztów (zespół 4) i równolegle układem funkcjonalnym (zespół 5) mają prawo wyboru wariantu rachunku zysków i strat. Spółdzielnia, korzystając z tego prawa dokonała przed wielu laty wyboru wariantu porównawczego.

Poniżej prezentujemy różnice w sporządzaniu rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.

Rachunek zysków i strat

(wariant porównawczy )

Rachunek zysków i strat

( wariant kalkulacyjny )

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Przychody netto ze sprzedaży produktówII. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)A. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałówI.I. Przychody netto ze sprzedaży produktówII. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 

 

 

B. Koszty sprzedanych produktów , towarów i materiałów

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
( A-B )

D. Koszty sprzedaży.

E. Koszty ogólnego zarządu

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

Różnica między wymienionymi wariantami polega na różnej prezentacji kosztów z działa- lności operacyjnej. W wariancie kalkulacyjnym koszty uzyskania przychodów działalności operacyjnej, ujmuje się w postaci kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, powiększonych o koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu. Pozostałe pozycje przychodów i kosztów w obydwóch wariantach prezentowane są identycznie.

Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów działalności jednostki; produkcyjnej, handlowej, usługowej.

Spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o ustawę  o rachunko- wości oraz  ustawę  prawo spółdzielcze i ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, ogłoszone w Dz. U. 2001 nr 4 poz. 27 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach  mieszkaniowych.

W spółdzielni mieszkaniowej wyróżnia się dwie grupy przychodów i kosztów działalności podstawowej:                                                                                                                            –  przychody i koszty działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi,                         –  przychody i koszty uzyskiwane z działalności pozostałej – gospodarczej.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w spółdzielni – w układzie rodzajowym z wykorzy-staniem konta „490” – rozliczenie kosztów, oraz w układzie kalkulacyjnym  zespole  w kont „5”.                                                                                                                               Spółdzielnia sporządza się rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Ustalenie wyniku finansowego w spółdzielniach mieszkaniowych wymaga uwzględnienia specyfiki gospodarki finansowej określonej ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r.  o spół- dzielniach mieszkaniowych, wyrażającej się tym, że gospodarka spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi jest określona w art. 6 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych różnica między kosztami   a przychodami zwiększa odpowiednio koszty lub przychody  tej nieruchomości w roku następnym. Nie jest to zatem działalność gospodarcza w znaczeniu art. 2 ustawy z dnia  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  ( Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

Specyfika gospodarki tymi zasobami, wyróżniająca się niezarobkowym charakterem (koszty rzeczywiście poniesione są pokrywane w całości opłatami ustalonymi na poziomie nie wyższym niż te koszty), sprawia, że w celu ustalenia wyniku finansowego     w spółdzielni mieszkaniowej, należy tę działalność wyodrębnić i rozliczyć bezwynikowo (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ).

Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi jest wykazywany w rachunku zysków    i strat  w wariancie porównawczym w pozycji „ II Zmiana stanu produktów”

Wynik finansowy (zysk) z pozostałej działalności stanowi nadwyżkę bilansową i podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Natomiast ujemny wynik finansowy  – stanowi stratę bilansową i podlega rozliczeniu, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Kierując się zasadą otwartości na wnioski członków oraz przejrzystością finansów spółdzielni Zarząd Spółdzielni w kolejnych sprawozdaniach finansowych zamieści uproszczoną wersję rachunku zysków i strat w układzie kalkulacyjnym w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”.

9. Prośba o rozwiązanie problemu z wyjazdem z posesji Jagiellońska nr 30 i 32. Ciąg samochodów parkujących po obu stronach wjazdu/wyjazdu stanowi duże zagrożenie wypadkiem, gdyż  widoczność jest prawie całkowicie ograniczona. Dodatkowo samochody parkują z naruszeniem zasad zakazu postoju. Sprawa pilna.

Miejsca postojowe wzdłuż ulicy Jagiellońskiej są wyznaczone na terenie pasa drogowego, należącego do Gminy. Faktycznie parkujące na nich samochody przyczyniają się do ograniczenia widoczności podczas wyjazdu z posesji przy ul. Jagiellońskiej 30-32. W celu poprawy bezpieczeństwa wjazdu i wyjazdu z w/w posesji, Spółdzielnia wystąpi do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o umieszczenie lustra drogowego oraz poinformuje Straż Miejską  o naruszaniu tam Kodeksu drogowego.