Administracje Mieszkaniowe

Obsługą zasobów mieszkalnych zajmują się dwie Administracje:

 • ADM-1 ul. Jasna 8
  - obsługuje budynki zlokalizowane na osiedlu Zubrzyckiego, Sikornik i Śródmieście
  tel. 32  / 239 42 34, 32 / 239 42 35, e-mail: adm@sm.gliwice.pl
 • ADM-2 ul. Kopernika 121
  - obejmuje budynki zlokalizowane na Osiedlu Kopernika i Sztabu Powstańczego    tel. 32 / 234 96 13, e-mail: adm2@sm.gliwice.pl
 • - zgłaszanie awarii w dni wolne i po godzinach urzędowania Spółdzielni                 tel. 32/ 239 42 50,  501 512 696, 512 026 755
 • Obowiązki ADM-ów:
 • przyjmowanie zgłoszeń lokatorów w zakresie awarii i usterek oraz nadzór nad ich usuwaniem
 • prowadzenie nadzoru i prawidłowego reagowania na zgłoszenia usterek i ich usuwanie przez Przedsiębiorstwa komunalne i usługowe dotyczące instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, wodno-kanalizacyjnej, dźwigów osobowych, TV kablowej pakietu podstawowego i wywozu nieczystości
 • zlecanie przeglądów rocznych przewodów kominowych, prób szczelności instalacji gazowych w budynkach oraz badań instalacji odgromowych i oporności instalacji elektrycznych
 • prowadzenie przeglądów technicznych zasobów i typowanie na ich podstawie koniecznych prac remontowych
 • przeprowadzanie wizji lokalnych w mieszkaniach (zgłoszone usterki), ustalanie zakresu robót oraz rozstrzyganie, w jakim zakresie roboty winny być wykonane
 • zawieranie umów z Przedsiębiorstwami komunalnymi i usługowymi,
  z dzierżawcami lokali użytkowych i garaży
 • prowadzenie gospodarzy domów, kontrole nad prawidłowością obsługi rejonów wraz z koszeniem traw , pielęgnacją drzew i krzewów
 • odbiory mieszkań z odzysku, sporządzanie kosztorysów amortyzacji, zasiedlanie odzyskanych mieszkań jak i zasiedlanie mieszkań nowo oddanych
 • rozliczanie faktur Przedsiębiorstw komunalnych i usługowych, kosztów GZM
  i rozliczanie bonifikat
 • prowadzenie rozliczeń, kosztów eksploatacji i remontów, indywidualnie dla całego budynku
 • prowadzenie całości spraw wykonywanych remontów oraz bieżące utrzymanie
  w prawidłowym stanie technicznym budynków
 • prowadzenie grup konserwatorów, rozliczanie ich oraz nadzór nad prawidłowością obsługi codziennej budynków
 • dokonywanie miesięcznych odczytów liczników wody zimnej, liczników ciepła, energii elektrycznej w budynkach oraz prowadzenie indywidualnych kartotek
  i dokonywanie odczytów liczników indywidualnych wody zimnej i ciepłej
 • prowadzenie całości spraw meldunkowych i czasowych zwolnień z opłat
 • prowadzenie spraw związanych z eksmisjami oraz ich przeprowadzanie