Nowe przepisy o ochronie danych osobowych (,,RODO”)

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (,,RODO”)  .

W związku z tym, Zarząd Spółdzielni przygotował  stosowny komunikat  czytaj dalej:

 

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zawiadamiamy, że została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. poz. 328, 1566, 2180 z 2017r.). Nowa taryfa została zatwierdzona Decyzją NR GL.RET.070. 7.48.2018.EK przez organ regulacyjny tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i obowiązywać będzie od dnia 25.05.2018 r. na okres 3 lat  czytaj dalej

Grupa taryfowa dla gospodarstwa domowego:

cena (w zł/m3) za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w okresie:

– od 25.05.2018 r. do 24.05.2019 r. – 12,09 zł/brutto/m3

– od 25.05.2019 r. do 24.05.2020 r. – 12,35 zł/brutto/m3

– od 25.05.2020 r. do 24.05.2021 r. – 12,65 zł/brutto/m3     

W związku z powyższym zostaną dostarczone indywidualne zawiadomienia

o zmianie wysokości opłat od dnia 01.06.2018 r.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2018r. zostały zgłoszone poprawki do projektu uchwały nr 11/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w trybie § 118 ust. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Zgłoszone poprawki będą przedmiotem głosowania przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą nr 11/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie uchwalenia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Z wniesionymi poprawkami można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 i w Administracji przy ul. Kopernika 121 w Gliwicach.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Walne Zgromadzenie 2018

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 116 ust.1 Statutu Spółdzielni

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 23.04.2018r., 24.04.2018r. 

i 25.04.2018r. o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii, w auli nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

Materiały sprawozdawcze za 2017r.:

 

Zaszufladkowano do kategorii sm

E-KARTOTEKA

Uprzejmie informujemy, iż od września 2017 r. został wdrożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy Politechnice Śląskiej system ,,E-KARTOTEKA”, który w prosty i szybki sposób pozwala uzyskać dostęp do kartoteki własnego lokalu.

Pragniemy zachęcić Państwa do korzystania z tego programu i zapraszamy do Działu Czynszów (pokój nr 10), mieszczącego się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 w Gliwicach, w celu otrzymania indywidualnego hasła dostępu do serwisu.

W załączeniu:

Instrukcja obsługi systemu E-KARTOTEKA

Wniosek o dostęp do aplikacji E-KARTOTEKA

 

Zaszufladkowano do kategorii sm

PRZEGLĄDY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Informujemy, że dnia 10 stycznia 2018r. rozpoczynamy przeglądy instalacji wewnętrznych (kominiarskich i gazowych) w zasobach Spółdzielni.

Prosimy o udostępnienie lokali do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Prawa budowlanego (Dz. U. 2017  1332 z późn. zm.).

 

Mieszkańcy, którzy z różnych względów nie mogą udostępnić mieszkania

w wyznaczonym terminie, mogą indywidualnie ustalić termin wykonania kontroli

z Działem Technicznym Spółdzielni nr tel.32 239 42 33.

Harmonogram przeglądów wewnętrznych

 

Zaszufladkowano do kategorii sm

Nowa ,,Taryfa dla ciepła”

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.01.2018r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.46.(6).2017.240.XV.MMi1 z dnia 15 grudnia 2017r.

(wyciąg z ,,Taryfy ciepła”)

Pomimo zmian cen ciepła, Spółdzielnia w chwili obecnej nie przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej.

Zaszufladkowano do kategorii sm

UBEZPIECZENIA

Zarząd Spółdzielni wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Spółdzielni

podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA TU SA,

dzięki której mieszkańcy będą mieli możliwość ubezpieczenia swojego mieszkania

i znajdującego się w nim mienia w ramach dobrowolnego ubezpieczenia.

Do mieszkańców będzie należał wybór wariantu ubezpieczenia, którego składka płatna będzie przy miesięcznych opłatach za mieszkanie regulowanych do Spółdzielni.

Wniosek

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie

 

Zaszufladkowano do kategorii sm

Osiedle Zubrzyckiego

Uprzejmie informujemy, iż od dniem 01.10.2017 r. Spółdzielnia wprowadza nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem miejsc postojowych na terenie parkingów przynależnych

do budynków Spółdzielni na Osiedlu Zubrzyckiego

czytaj dalej

 

Regulamin korzystania z miejsc parkingowych uzgodniony

pomiędzy Spółdzielnią a spółką Prawne Rozwiązania Parkingowe

czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii sm