Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady
 • zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych
 • podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu
 • wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich
 • oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Spółdzielni
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym odwołań od uchwał Rady
 • uchwalanie zmian Statutu
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie
 • uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej
 • wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona

Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym zasad zwoływania, obradowania, podejmowania decyzji znajdują się w Statucie Spółdzielni (§ 14 do § 22)