Dane Osobowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej – adres siedziby: 44-100 Gliwice ul. Jasna 8, posiadająca nr NIP 6310102040, REGON 000484601 przetwarza dane osobowe i w świetle przepisów prawa jest ADMINISTRATOREM danych osobowych. Oznacza to, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób właściwy oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane. Zasady ochrony danych mają zastosowanie do wszelkich informacji o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych.

W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw prosimy kontaktować się osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej oraz mailowo wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@sm.gliwice.pl lub tradycyjnie zwracając się pisemnie na adres siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej.

RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, którego celem jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach przetwarza dane osobowe wyłącznie dla prawidłowej realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, czyli dla prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami wynikającymi z zapisów ustaw:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 845, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1560, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1610, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 716, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 121, z późniejszymi zmianami).

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) ,c), d), oraz lit. f) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę; przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba lub dotyczy żądań tej osoby przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; oraz z powodu prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. dochodzenie roszczeń, ochrona mienia, interesantów i personelu poprzez prowadzenie monitoringu).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celu realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz przez okres związany z archiwizacją określony na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach przekazuje Państwa dane podmiotom zewnętrznym w niezbędnym zakresie, wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub na podstawie podpisanych umów powierzenia danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji (profilowaniu) oraz nie będą przekazywane i udostępniane w jakiejkolwiek formie do krajów trzecich.

Informujemy o posiadanych przez Państwa prawach jak: prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania usunięcia danych, cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – nie wymaganych dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych.

Informujemy o  prawie do przenoszenia danych osobowych, a także o prawie do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.